Privacy statement
preloved fashion-actie

Als je gebruik maakt van de website prelovedfashionfair.nl van NOISE (hierna: “Website”) of meedoet aan een actie mede georganiseerd door NOISE verwerken wij gegevens over jou. NOISE vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jou erg belangrijk. NOISE houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn om je persoonsgegevens te kunnen beschermen. Wij adviseren je om dit privacy statement aandachtig door te nemen.

Over Noise

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NOISE BV (hierna: “NOISE”, “wij”, “ons”), gevestigd te (1013LV) Amsterdam aan de Nieuwe Teertuinen 25C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10035263. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door NOISE kan je die richten aan prelovedfashionfair@makesomenoise.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welk doel en op welke grond?

Persoonlijke berichten Preloved Fashion Fair

Aanmelden

Type gegevens. Wij slaan jouw voornaam, achternaam en e-mail adres op. Daarnaast wordt bijgehouden op welk moment, hoe vaak en in welke winkel je een transactie hebt gedaan.

Doeleinde. Wij gebruiken jouw gegevens (voornaam, achternaam en e-mail adres) om jou een unieke QR-code te sturen per e-mail. Aan de hand van de QR-code wordt bijgehouden op welk moment, en hoe vaak, je in welke deelnemende winkel een transactie hebt gedaan. De QR-code is niet identificeerbaar.

Grondslag. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met jou.  Zonder deze gegevens kunnen wij niet faciliteren dat je kans maakt op een van de prijzen tijdens de duur van de campagne. Na afloop van de campagne verwijderen wij jouw persoonlijke informatie (voornaam, achternaam en e-mailadres) en aggregeren wij de overige gegevens, om statistisch onderzoek te kunnen verrichten.

Verwijderen gegevens

Jouw gegevens worden verwijderd na afloop van de actie en jouw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het geven van uitvoering aan de overeenkomst tot deelname aan de actie. In beginsel is dat drie maanden na afloop van de actie omdat deelnemers tot die tijd hun prijs nog kunnen claimen, tenzij er voor ons andere (juridische) redenen bestaan jouw gegevens langer te bewaren.

Toekomstige acties en online onderzoeken

Aanmelden

Type gegevens. Wij slaan jouw voornaam, achternaam en e-mail adres op als je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van toekomstige acties en online onderzoeken.

Doeleinde. Wij gebruiken jouw gegevens (voornaam, achternaam en e-mail adres) om jou persoonlijk te benaderen en op de hoogte te houden van toekomstige acties en online onderzoeken met betrekking tot de Preloved Fashion Fair als je je daarvoor hebt aangemeld.

Grondslag. De grondslag voor de verwekring van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om je de e-mails met toekomstige actie en online onderzoeken daadwerkelijk te kunnen toezenden.

Verwijderen gegevens

Jouw gegevens worden verwijderd als jij je afmeldt via de unsubsribe link van een Preloved Fashion Fair e-mail.

Cookies / Automatisch gegenereerde informatie

Type gegevens. Om de Website optimaal te kunnen laten functioneren (bijvoorbeeld om de Websites te kunnen beveiligen en om pagina’s goed te kunnen weergeven) hebben wij bepaalde gegevens nodig. Wij verzamelen hiervoor automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit je gemaskeerde IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de pagina’s die je op de Website bezoekt en de duur van jouw bezoek.

Doeleinde. Deze gegevens gebruiken we om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Ook gebruiken wij deze gegevens om een beeld te krijgen van het gebruik van onze Website (onder meer de aantallen bezoekers en de duur van een bezoek) door statistieken op te stellen. Hiermee kunnen wij de Website te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek bevatten nooit informatie over individuele personen.

Grondslag. Deze verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk ons belang om de Website te beveiligen. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten. 

Bewaartermijn. Deze gegevens worden bewaard tot 4 weken na het beëindigen van de campagne (15 december 2021)

Contact

Type gegevens. Als je contact met ons opneemt of jouw emailadres achterlaat zodat wij contact met jou kunnen opnemen (bijvoorbeeld in verband met een vraag of een klacht of omdat je een winnaar bent), verwerken wij jouw emailadres, de inhoud van jouw vraag of klacht, de gegevens die benodigd zijn om de prijs met je te kunnen delen.

Doeleinde. Wij verwerken jouw gegevens om contact met jou op te kunnen nemen.

Grondslag. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om jouw klacht of vraag te kunnen behandelen en onze klantenservice diensten te verlenen.

Bewaartermijn. We bewaren je gegevens zo lang dat noodzakelijk is om je vraag of klacht te behandelen, waarna je gegeven binnen vier weken worden verwijderd tenzij er voor ons (juridische) redenen bestaan om je gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Samenwerking met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wij werken nauw samen met onze opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij delen de uitkomsten van het statistisch onderzoek met het ministerie, om het ministerie inzicht te geven in de aantallen gebruikers bij de Preloved Fashion Fair campagne. Deze gegevens worden geaggregeerd gedeeld, dus nooit op persoonlijk niveau.

Verwerkers

Wij maken gebruik van derde partijen om onze diensten te kunnen verlenen (dit zijn verwerkers van NOISE). Deze verwerkers zijn verantwoordelijk voor de hosting van onze website. Wanneer wij jouw gegevens verstrekken aan deze verwerkers, zorgen wij ervoor dat zij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Ook hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met deze verwerkers waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons.

Overig

Verder verstrekken wij alleen gegevens aan derden als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Bescherming persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wil je meer weten over deze maatregelen? Neem dan contact met ons op via prelovedfashionfair@makesomenoise.nl

Doorgifte buiten de EU

Jouw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) opgeslagen. Wanneer wij besluiten om jouw gegevens alsnog buiten de EER op te slaan, zorgen wij ervoor dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Wat zijn je rechten?

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan die we hieronder hebben opgenomen:

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten herstellen (rectificatie), om te verzoeken je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden) of om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij als je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw gegevens voor het ontvangen van de QR-code) en om je persoonsgegevens te ontvangen van ons (dataportabiliteit). Als we jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je die toestemming altijd intrekken.

Je kunt je verzoek bij ons indienen via prelovedfashionfair@makesomenoise.nl . Wij beantwoorden je verzoek binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Wanneer je verzoek complex is of te omvangrijk om binnen die maand af te kunnen handelen, informeren wij je daarover.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen. In geval van significante wijzigingen die u in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar je daarover direct te informeren. Laatste aanpassing is gedaan op 6 september 2021.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via prelovedfashionfair@makesomenoise.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw gegevens en kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan ingediend worden via deze link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Menu